Đất Việt Nam thật đẹp, từ ngàn xưa đã có những món đồ làm bằng tre nứa, bằng gỗ. Hiện nay gỗ tự nhiên đang được bảo tồn và không thể sử dụng làm nội thất. Từ đó gỗ công nghiệp lên tiếng và chiếm lĩnh thị trường cực kỳ nhanh. Cũng với xu thế đó mà Văn Thành đã cho ra sản phẩm làm từ gỗ công nghiệp.
Truy cập xưởng mộc nội thất Văn Thành - Band: https://band.us/@xuongmocvanthanh


Add a comment...
Your name:
Your e-mail:

About 23

About 23
What is 23 and who's behind the service?
Just In
Discover the world from a different angle.
Here's a crop of the latest photos from the around the world.
Search
Search photos from users using 23
Help / Discussion
Get help or share your ideas to make 23 better
23 Blog / 23 on Twitter
Messages and observations from Team 23
Terms of use
What can 23 be used for and what isn't allowed
More services from 23
We also help people use photo sharing in their professional lives
 • Basque (ES)
 • Bulgarian (BG)
 • Chinese (CN)
 • Chinese (TW)
 • Danish (DK)
 • Dutch (NL)
 • English (US)
 • French (FR)
 • Galician (ES)
 • German (DE)
 • Italian (IT)
 • Norwegian (NO)
 • Polish (PL)
 • Portuguese (PT)
 • Russian (RU)
 • Spanish (ES)
 • Swedish (SE)

Popular photos right now